CONTROL INTERN. VOL MILLORAR LA SEGURETAT I TRANSPARÈNCIA DE LA SEVA EMPRESA?

IBERAUDIT Kreston ofereix un Model de Control Intern i de Prevenció de Riscos que té com a objectiu millorar la seguretat, eficiència i transparència de les organitzacions. El nostre Model de Control respon a una major demanda de Bon Govern i Responsabilitat Social en les empreses, a més de tenir en compte les majors implicacions i responsabilitats que ens exigeix el nou marc normatiu mitjançant la modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que estableix la responsabilitat penal de les empreses i persones jurídiques.

La nostra firma ofereix un servei integral de Control Intern que comença amb una avaluació dels riscos interns i externs de l'empresa, identificant les activitats en l'àmbit de les quals puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
Aquesta avaluació inicial personalitzada en cada cas, segons la dimensió de l'empresa i tipus d'activitat, ens permet definir i establir diferents mesures, procediments i protocols de control intern adequats, que han de transmetre's dins d'organització, a més d'establir un sistema disciplinari que sancioni l'incompliment de les mesures establertes.

Finalment ens encarreguem de realitzar una validació periòdica del model i la seva adequació a les noves circumstàncies i riscos de l'organització.

La nova normativa obliga a les societats a establir aquests procediments de control per evitar delictes i assegurar la transparència, assignant la responsabilitat d'assegurar aquest control intern i la seva validació periòdica als administradors i directius, establint conseqüències penals en cas de no fer-ho.

IBERAUDIT Kreston ofereix un sistema o model de prevenció i control intern que és necessari acreditar per a l'exempció de responsabilitat o atenuació de la mateixa.

Contactar