Cerrar
Inici / Serveis / Auditoria

SERVEIS D'AUDITORIA

Potència la fiabilitat de la informació financera i econòmica de la teva empresa amb els nostres Serveis d'Auditories de Comptes. Posem a la teva disposició informació de valor perquè puguis prendre les decisions més adequades en el teu negoci.

UNA AUDITORIA DE COMPTES ÚTIL I EFICAÇ

Avui més que mai les empreses necessiten un auditor de comptes que ofereixi alguna cosa més que una auditoria, s’espera que aquest proporcioni un element de control a les asimetries d’informació i conflictes d’interessos entre principals i agents. Desbloquejar el poder de la informació es torna imprescindible per a millorar processos i aconseguir les metes econòmiques desitjades.

Realitzar una auditoria és invertir en transparència empresarial que es transforma directament en un avantatge competitiu. Per a diferenciar-se de la competència en un mercat tan globalitzat i agressiu es necessita detectar i solucionar totes les dificultats internes d’una empresa.

QUÈ ACONSEGUIRÀS PER AL TEU NEGOCI AMB UNA AUDITORIA?

  • Una major credibilitat i fiabilitat de la informació econòmica interna.
  • Aconseguir un millor desenvolupament econòmic i empresarial.
  • Millorar la gestió interna.
  • Augmentar el valor i la imatge de l’empresa davant de tercers.
  • Millorar la relació amb les entitats de crèdit i les agències de qualificació.
  • Aconseguir avantatges competitius.
Auditoría

QUIN TIPUS D'AUDITORIA NECESSITES?

Serveis d'Auditoria per a Empreses
Revisions limitades i de fets concrets i/o procediments acordats
Aquests serveis estan prevists per a assegurar informació financera sobre uns fets o procediments específics de l'entitat, per a això l'auditor recapta evidència suficient i apropiada que li permeti obtenir un nivell de seguretat moderada sobre el compliment de les normes aplicables a la preparació i presentació d'estats financers.
Auditoria de Comptes Anuals Individuals i Consolidades
Anàlisi de la informació econòmica-financera amb l'objectiu d'examinar la situació patrimonial, econòmica i financera d'una empresa. L'auditor està capacitat per a comprendre i interpretar tots els estats financers, i així determina quina informació ofereixen aquests i com ho fan.
Auditoria d'Estats Financers Intermedis
Té com a objectiu exposar la situació financera d'una empresa en el moment en el qual els estats financers van ser preparats. En general, són preparats mensual, trimestral o semestralment.
Auditoria de Reporting Packages segons normes IAS, USGAAP...
Auditoria que compta amb tres elements bàsics: Balanç de situació o general, Estat dels resultats i Memòria.
Informes de comptes justificatius de subvencions
Els comptes justificatius amb aportació d'informe d'auditor són un mitjà de justificació per al beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió d'una subvenció.
Auditoria control intern
Garanteix la salvaguarda dels béns i fa de confiança els registres i resultats de la comptabilitat, que són indispensables per a la bona marxa de qualsevol entitat, gran o petita. Gràcies a aquesta auditoria interna es podrà implementar eficiència, eficàcia i economia en la gestió de l'organització.
Due Diligence
Procés de recerca i anàlisi detallada de les activitats financeres i operatives amb l'objectiu d'assistir a l'empresa compradora en l'avaluació dels riscos i les debilitats que presenta l'empresa objectiu.
Informes complementaris i especials als Comptes Anuals (Banc d'Espanya, CNMV, DGS, SAD, etc.)
Informe complementari amb la finalitat de descriure i resumir els abastos dels treballs de revisió i verificació de comptes que en l'àmbit de l'auditoria de comptes anuals han realitzat els auditors en determinades àrees i sobre una certa informació en poder dels auditors útil a l'efecte de supervisió del sol·licitant.