Cerrar
Inici / Notícies / Permís Retribuït Recuperable

Permís Retribuït Recuperable

30 de març de 2020

S’ha aprovat el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Aquesta norma s’ha legislat i publicat en un molt breu espai de temps. Va ser anunciada dissabte passat, i es va publicar el diumenge a última hora; sent el primer dia laborable el següent a la seva efectivitat, les organitzacions afectades han hagut de prendre decisions sobre la base d’informacions no contrastades oficialment, el mateix diumenge.

De manera resumida, aquesta llei estableix l’obligació de gaudir per part de les persones treballadores afectades d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos iinclosos. La intenció és impedir la mobilitat de les persones als seus centres de treball, limitant l’activitat econòmica als sectors establerts com a essencials per la pròpia llei.

Els detallem els aspectes més rellevants a tenir en compte:

 I. Respecte a l’àmbit personal d’aplicació, és a dir quins treballadors són els afectats:

• La llei afecta únicament a treballadors per compte aliè. Per la qual cosa, cenyint-nos a la literatura legal, els treballadors Autònoms no han variat la seva situació respecte a la prevista amb anterioritat a aquesta norma. Per a aquests treballadors operen les limitacions establertes en el Reial decret 463/2020.
• Aquesta situació genera una lògica incertesa, ja que en principi un professional contractat per compte aliè té l’obligació de gaudir el permís, però el mateix professional, per ser autònom, podria exercir la seva activitat. Existeix per tant una gran incertesa sobre com aplicaran la llei els cossos i forces de seguretat de l’estat.
• Se suggereix als treballadors autònoms que portin amb si documentació acreditativa de la seva condició si decideixen continuar amb activitats que requereixin desplaçaments o assistència a centres de treball.
• El teletreball està permès. Aquells treballadors que puguin continuar la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball no hauran d’interrompre-la. L’objecte de la limitació és únicament per a evitar la circulació de persones fora del seu domicili.
• Tampoc estan afectades al gaudi obligatori del permís aquelles persones contractades per empreses que hagin sol·licitat o estiguin en tràmit de sol·licitud i aplicant expedients de regulació temporal d’ús de suspensió durant la vigència del permís. (ERTE)
• Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el seu contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes tampoc estaran afectades. És a dir, els treballadors que a data 30/03/2020 tinguin suspès el seu contracte per malaltia, accident, paternitat o maternitat (entre altres), continuaran amb les suspensions sense que generin drets a permisos posteriors.

II. Respecte als sectors qualificats com a essencials per la llei.

No serà objecte d’aplicació el permís retribuït regulat en el present Reial Decret Llei a les següents persones treballadores per compte aliè les empreses que es trobin entre les següents activitats:

1. Les que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l’empara dels articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l’Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades.
2. Activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final.
3. Serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
4. Serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
6. Les que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies.
7. Serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada.
8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
9. Centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que:
(i) atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’I+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19,
(ii) els animalarios a ells associats,
(iii) el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta recerca, i
(iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
10. Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
11. Serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
12. Empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
13. Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament,
14. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
15. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
16. Serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
17. Notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
18. Serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic.
19. Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.
20. Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
21. Les indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
22. Les activitats de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament als exclusius efectes de garantir aquest servei postal universal.
23. Aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
24. Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

Per a un detall més exhaustiu consulti l’annex del Reial Decret sobre les activitats exceptuades de l’obligació de permisos.

III. Respecte a les condicions del Permís retribuït recuperable:

• Durant el període de permís retribuït, els treballadors percebran la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis, incloent salari basi i complement salarials.
• La recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta recuperació haurà de negociar-se en un període de consultes obert entre l’empresa i la representació legal dels treballadors, respectant els criteris indicats en la norma.
La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal prevists en la llei i en el conveni col·lectiu, l’establiment d’un termini de preavís inferior a 5 dies ni la superació de la jornda màxima anual prevista en el conveni col·lectiu d’aplicació.

IV. Respecte als treballs necessaris per a promoure el tancament ordenat de l’activitat.

En aquells casos en els quals sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, els treballadors podran prestar serveis avui dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Des de Kreston Iberaudit els assessorarem i informarem respecte al procés de negociació en el moment oportú, intentant afavorir la màxima agilitat i eficiència.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment addicional que precisi, no dubti contactar amb nosaltres.

ARTICLES RELACIONATS

Segon tram de la línia d’avals per a pimes i autònoms

Mitjançant l’acord del Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020 s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de les línies d’avals aprovada pel Reial Decret 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris seran les [...]
Veure més

Ajornament de totes les declaracions d’impostos del mes d’abril per a pimes i autònoms (Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril)

El Consell de Ministres va aprovar ahir un Reial Decret-Llei que permet prolongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms. La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar i pagar les seves declaracions fiscals a l’abril, [...]
Veure més

Legalització de llibres de comptabilitat i societaris

Mitjançant el Reial Decret 463/2020, el dia 14 de març de 2020 va ser declarat l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada por el coronavirus COVID-19. Per a donar resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals causades por la pandèmia, el dia [...]
Veure més

Newsletter

Newsletter

Contacta amb nosaltres, et respondrem el abans possible

En enviar aquest formulari, vostè accepta la política de privadesa de Kreston Iberaudit, que es presenta a continuació.

Finalitats: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del vostre interès, fins i tot per mitjans electrònics.
Drets: Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades i altres drets a oficina.coordinadora@kreston.es .
Informació addicional: Podeu ampliar la informació a l'enllaç de Política de Privadesa.
Consentimiento(Required)
Boletin(Required)
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.